Månadens medlemssamfund är Finlands idrottshistoriska förening

Nyheter   5.2.2018 13.15   Uppdaterad 1.3.2018 9.19

Finlands idrottshistoriska förening (SUHS) är gundad år 1992. Föreningens syfte är att föra samman idrottshistoriskt intresserade forskare och lekmän, samt att främja områdets mångsidiga forskning, verksamhet och debatt i Finland. SUHS uppmuntrar också lokal, regional och riksomfattande verksamhet för mångformigt förvarande av idrottshistorisk tradition.

Då idrottens mening i det moderna samhället har splittrats i flera olika delområden, från toppidrott, hobbyidrott, tilltagande e-idrott till ungas växande osportighet, är bevaringen av det historiska perspektivet, i vilken även motionens historiska mångfaldighet framhävs, mycket viktig och aktuell. Seminarierna som föreningen arrangerar har samlat ihop multidisciplinärt områdets forskare att presentera sina forskningsresultat samt att begrunda sambanden mellan idrott och samhälle.

Dr. Andreas Brugger uppträdde på Ski Congress 2017 -seminariet. Bild: Suvi Kuisma

Föreningen har stött forskares deltagande i internationella vetenskapliga kongresser, genom vilka forskarna har å ena sidan skapat internationella kontakter, å andra sidan förmedlat inhemska forskningsresultat till världen. Föreningen upprätthåller kontakter speciellt till de nordiska ländernas och Estlands motsvarande organisationer och forskare. Föreningen är medlem av The International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) och European Committee for Sport History (CESH). I hemlandet samarbetar föreningen med idrottsorganisationer och samarbete görs inom bl.a. skolning, information, forskningsrådgivning, förmedlande av artiklar och föredrag. Med Idrottsmuseet, -arkivet och -biblioteket samt skidmuseet samverkar föreningen regelbundet kring publikationsprojekt, ordnande av evenemang samt informerande om institutionerna i fråga riktat bl.a. till universitet och organisationer.

Föreningens sedan år 1995 utgivna årsbok Urheiluhistoriallinen vuosikirja är i Finland det enda vetenskapliga publikationsforum som är specialiserat på publicering av forskningsartiklar inom idrottshistoria. Föreningen erbjuder områdets forskare en möjlighet att publicera kollegialt granskade vetenskapliga artiklar i årsboken. I årsboken publiceras också utländska forskares artiklar.

Idrottshistoriska föreningens utställningsbord på Lahtis historiedagar 2010. Till vänster Suvi Kuisma, med ryggen till Heikki Roiko-Jokela och till höger Anneli Kokkola. Bild: Jyrki Talonen

Utöver att främja forskarnas inom idrottshistoria samarbete, verkar föreningen också i den mån det är möjligt som ”intressebevakare” i ärenden som kräver åtgärder och ger utlåtanden i forskningspolitiska frågor.

En framtidsutmaning för föreningen är att öka antalet unga medlemmar och speciellt att få de unga historieforskarna till det idrottshistoriska forskningsfältet. Även om idrottshistoria för sin tematiks del erbjuder betydligt mer omfattande granskning av historiska fenomen än själva idrotten (bl.a. epokernas kulturella, sociala, ekonomiska och politiska frågor), är idrottshistorians status inte särdeles högt noterad i den akademiska världen, det finns lite undervisning i idrottshistoria, och i Finland finns inte heller t.ex. en fast lärostol i området.

Text: Heikki Roiko-Jokela, Antero Holmila & Anssi Halmesvirta
Översättning: Lena Lönngren