Tilastot

Vaihtokeskus lukuina / Bytescentralen i siffror / Exchange Centre in figures 2019

 • Kotimaisia sarjoja / Inhemska serier / Finnish series: 147
 • Niteitä vuodessa / Häften per år / Issues p.a.: 3510
 • Vaihtokumppaneita / Bytesparter / Exchange Partners: 1 834
 • Kotimaisia seuroja / Inhemska sällskap / Learned Societies: 60
 • Vastaanotettuja niteitä / Mottagna häften / Received issues: ca. 6.000
 • Sijoituskirjastoja / Mottagande bibliotek / Client libraries: Ca. 45
 • Henkilötyövuosia / Årsverken / Man-years: 2,2

Vaihtokumppanit maanosittain/ Bytespartner per kontinent / Exchange partners per continent 1.1.2020

 • Eurooppa / Europa / Europe 1403
 • Aasia / Asien / Asia 217
 • Afrikka / Afrika / Africa 25
 • Amerikka / Amerika / America 172
 • Australia, Oseania / Australien, Oceanien / Australia, Oceania 15
 • Yhteensä / Totalt / Total 1832

Ulkomaiset sarjat mannermaittain / Utländska serier per kontinent / Received series per continent 1.1.2020

 • Eurooppa / Europa / Europe 2943
 • Aasia / Asien / Asia 356
 • Afrikka / Afrika / Africa 40
 • Amerikka / Amerika / America 219
 • Australia, Oseania / Australien, Oceanien / Australia, Oceania 19
 • Yhteensä / Totalt / Total 3494
 • Josta e-julkaisuja / varav e-publikationer / including electronic publications 88

Vaihtopisteet seuroittain / Bytesförbindelser per sällskap / Exchange partners per learned society 1.1.2020

 • Aleksanteri-instituutti / Alexanderinstitutet / Aleksanteri Institute 11
 • Arkhimedes 3
 • BirdLife Suomi / Birdlife Finland 126
 • Bysantin tutkimuksen seura / Sällskapet för Bysantinsk forskning / Finnish Society for Byzantine Studies 18
 • Dendrologian seura / Dendrologiska Sällskapet / Finnish Dendrological Society 10
 • Ekonomiska Samfundet i Finland / Economic Society of Finland 9
 • Entomologica Fennica 121
 • Finska Läkaresällskapet / Medical Society of Finland 15
 • Finska Vetenskaps-Societeten / Suomen Tiedeseura / Finnish Society of Sciences and Letters 276
 • Geodesian ja Fotogrammetrian Seura / Sällskapet för geodesi och fotogrammetri / The Finnish Society of Geodesy and Photogrammetry 3
 • Föreningen för nordisk filologi / Pohjoismaisen filologian yhdistys / Scandinavian Language Studies Association 16
 • Geofysiikan Seura / Geofysiska Sällskapet / Geophysical Society of Finland 25
 • Hallinnon Tutkimuksen Seura / Sällskapet för förvaltningsforskning / Finnish Association for Administrative Studies 2
 • Helsingin yliopisto. Kasvimuseo / Helsingfors Universitet. / University of Helsinki. Botanical Museum. Botaniska museet 10
 • Historiallinen aikakauskirja 14
 • Juridiska Föreningen i Finland / Suomen Lainopillinen Yhdistys 2
 • Kansallisarkisto / Riksarkivet / National Archive 2
 • Kansalliskirjasto. Slaavilainen kirjasto / Nationalbiblioteket. Slaviska biblioteket / National Library of Finland. Slavonic Library 5
 • Kirjallisuudentutkijain Seura / Sällskapet för litteraturforskning i Finland / Finnish Literary Research Society 10
 • Klassillis-filologinen yhdistys / Klassisk-filologiska föreningen / Classical Association of Finland 102
 • Liikuntatieteellinen Seura / Idrottsvetenskapliga Sällskapet i Finland / Finnish Society for Research in Sport and Physical Education 1
 • Luther-Agricola-Seura / Luther-Agricola-Sällskapet / Luther-Agricola Society 27
 • Nordenskiöld-samfundet i Finland / Nordenskiöld Society in Finland 5
 • Nuorisotutkimusseura / Ungdomsforskningssällskapet / Youth Research Society 3
 • Oulun yliopisto, Sodankylän geofysiikan observatorio / Sodankylä Geophysical Observatory 30
 • Rakennetun Ympäristön Tutkimuksen seura / Finnish Society of Built Environment Research 12
 • Rakenteiden mekaniikan seura ry / Konstruktionsmekaniska föreningen i Finland / Finnish Association for Structural Mechanics 3
 • Saksalainen kirjastoyhdistys / Tyska biblioteksföreningen / Deutscher Bibliotheksverein 51
 • Sosiaalilääketieteen yhdistys / Social-medicinska föreningen / Society of Social Medicine in Finland 1
 • Sukupuolentutkimuksen seura / Sällskapet för genusforskning 4
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim / Finska Läkarföreningen Duodecim / Finnish Medical Society Duodecim 10
 • Suomalainen Tiedeakatemia / Finska Vetenskapsakademin / Finnish Academy of Science and Letters 302
 • Suomalais-ugrilainen Seura / Finsk-Ugriska Sällskapet / Finno-Ugrian Society 107
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura / Finska Litteratursällskapet / Finnish Literature Society 129
 • Suomen Antropologinen Seura / Antropologiska Sällskapet i Finland / Finnish Anthropological Society 13
 • Suomen Arkeologinen Seura / Arkeologiska sällskapet i Finland / Archaeological Society of Finland 40
 • Suomen Biologian Seura Vanamo / Societas Biologica Fennica Vanamo / Biological Society of Finland Vanamo 22
 • Suomen Eksegeettinen Seura / Finnish Exegetical Society / Finnische Exegetische Gesellschaft 16
 • Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunta 60
 • Suomen Eläinlääkäriliitto / Finlands Veterinärförbund / The Finnish Veterinary Association 10
 • Suomen Filosofinen Yhdistys / Filosofiska Föreningen i Finland / Philosophical Society of Finland  13
 • Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia / Finska Tandläkarsällskapet Apollonia / Finnish Dental Society Apollonia 1
 • Suomen Itämainen Seura / Finska Orientsällskapet / Finnish Oriental Society 105
 • Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos / Finlands etnologförening Ethnos / Association of Finnish Ethnologists Ethnos 61
 • Suomen Keltologinen Seura / Finlands Keltologiska Sällskap / Finnish Society for Celtic Studies 12
 • Suomen keskiajan arkeologian seura / Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland / Finnish Society for Medieval Archaeology 10
 • Suomen kielitieteellinen yhdistys / Språkvetenskapliga Föreningen i Finland / Linguistic Association of Finland 6
 • Suomen Kirkkohistoriallinen Seura / Finska kyrkohistoriska samfundet / Finnish Society of Church History 11
 • Suomen Maantieteellinen Seura / Geografiska Sällskapet i Finland / Geographical Society of Finland 9
 • Suomen Muinaismuistoyhdistys / Finska Fornminnesföreningen / Finnish Antiquarian Society 142
 • Suomen Musiikkitieteellinen Seura / Musikvetenskapliga sällskapet i Finland / Musicological Society of Finland 5
 • Suomen Psykologinen Seura / Finnish Psychological Society / Finnische Gesellschaft für Psychologie 1
 • Suomen Sieniseura / Finlands Svampvänner / Finnish Mycological Society 96
 • Suomen Sotahistoriallinen Seura / Krigshistoriska Samfundet i Finland / Association for Military History in Finland 1
 • Suomen Sukututkimusseura / Genealogiska Samfundet i Finland / Genealogical Society of Finland 84
 • Suomen Tilastoseura / Statistiska Samfundet i Finland / Finnish Statistical Society 4
 • Suomen Tribologiayhdistys / Finlands Tribologiförening / Finnish Society for Tribology 5
 • Svenska litteratursällskapet i Finland / Society of Swedish Literature in Finland / Société de la litérature Suédoise de Finlande 63
 • Taidehistorian Seura / Föreningen för konsthistoria / Society for Art History in Finland 21
 • Taloustieteellinen yhdistys / Nationalekonomiska Sällskapet / Finnish Economic Association 8
 • Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus / Bytescentralen för vetenskaplig litteratur / Exchange Centre for Scientific Literature 5
 • Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura / Sällskapet för forskning för arbetarrörelsens historia och arbetarkultur i Finland / Finnish Society for Labour History 3
 • Ulkopoliittinen instituutti / Utrikespoltiska institutet / Finnish Institute of International Affairs 3
 • Uusfilologinen yhdistys / Nyfilologiska föreningen / Modern Language Society 110
 • VAKKI - Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmä / Forskargruppen för fackspråk, översättningsteori och flerspråkighet vid Vasa Universitet / The Research Group for LSP, Theory of Translation and Multilingualism of the University of Vaasa 7
 • Valtiotieteellinen yhdistys / Statsvetenskapliga Föreningen / Finnish Political Science Association 13
 • The Westermarck Society 2

PDF iconVaihtotilasto / statistik per / statistics as of 1.1.2019

PDF iconVaihtotilasto / statistik per / statistics as of 1.1.2018

PDF iconVaihtotilasto / statistik per / statistics as of  1.1.2017

Päivitetty 22.6.2020 13.35